Çoklu maaş hukuksuzluğuna son verilmesine ilişkin kanun teklifimiz

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, kamu görevlilerinin birden fazla kamu kurumunda çalışmasının engellenerek adaletin tesis edilmesi ve çoklu maaş hukuksuzluğuna son verilmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi

GEREKÇE

Türkiye ekonomisi 2013 yılında iç ve dış politik ekonomi gelişmeleriyle filizlenen, 2015 yılında Kürt Sorununun demokratik çözüm arayışlarının terk edilmesiyle yeryüzüne çıkan ekonomik kriz, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi neticesinde artık topluma yayılmış ve bütün sektörleri-alanları etkilemeye başlamıştır. Kapsamı ve etkileri giderek büyüyen ekonomik kriz, 2020 yılı itibariyle büyük bir çöküşe doğru hızla yol almaya başlamıştır.

Ekonomik çöküşün en çok yansıdığı toplumsal kesimlerden biri istihdama dâhil edilmesi gereken kesimdir. Yaşama dair umudun yitirilmesinden tutalım da yetersiz beslenme gibi korkunç durumlara kadar etkileri olan işsizlik, ekonomik çöküşün geniş toplumsal kesimlere doğrudan etkisidir.

Türkiye’de 2013 yılında 2 milyon 747 bin kişiyken, 2015 yılında ise 3 milyon 57 bin kişi olmuştur. Ekonomik kriz, çöküşe doğru giderken işsiz sayısı da çok fazla artmıştır. 2022 yılına gelindiğinde işsizlik 8 milyon kişiyi aşarken, oransal olarak geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 21,8 düzeyine varmıştır. Her iki kadından birinin, her üç gençten birinin işsiz olması ve sadece 2020 yılı sonu itibariyle 5 milyon 760 bin yurttaşın ne eğitimde ne istihdamda olduğu bilgisi dahi karanlık tablonun bariz göstergesidir. Öte yandan Genç İşsizler Platformu hazırladığı ‘Kasım 2021 İşsizlik ve İstihdam Raporu'na göre üniversiteli olup iş gücünün dışında kalanlar 1 milyon 255 bin kişi olmuştur.

Ekonomideki çöküş bir yandan yapısal sorunlar üzerinden işsizliği derinleştirmekte diğer yandan ise gençler başta olmak üzere istihdam edilmesi gereken yurttaşlarda oluşan liyakatin önemsizliği fikri ile büyük bir umutsuzluğa neden olmaktadır. Çünkü az sayıda yaratılan istihdamın iktidara yakın kesimlere liyakat gözetilmeden dağıtıldığı genel bir kanı olarak kabul edilmektedir.

Söz konusu kanaatin oluşmasının en büyük nedenlerinden biri iktidara yakın bürokratlar ve yakınlarının çok sayıda maaş alacak şekilde, birden fazla istihdam edilmesidir. Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan yüze yakın iktidar yandaşı çoklu maaş sistemine dâhil edilmiştir.  Bu durum hem hukuk dışı hem de toplum karşıtlığı barındırmaktadır.

Kanun teklifimiz ile bir kamu görevlisinin sebep her ne olursa olsun birden fazla kamu kurumunda çalışması engellenerek adaleti tesis etmeyi ve topluma-gençlere-işsizlere karşı değil, onlar için işleyen bir yasal düzenleme hayata geçirilmektedir.

Kanun teklifiyle çoklu maaş düzenine son verilecektir.

Kanun teklifimiz ile;

Bir kişinin, birden fazla kamu kuruluşunda istihdam edilmesi engellenmekte, Huzur hakkı ve benzeri adlar altında maddi kazanç sağlanmasının önüne geçilmekte, Kişinin tek bir kamu kurumunun sağladığı sosyal güvencelerden faydalanması sağlanmakta ve başka bir kurum/sosyal güvenceden faydalanmasının önüne geçilmekte,

sağlanmaktadır.

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir.” ibaresi “bu görevlerinden hiçbirisi için huzur hakkı ve benzeri adlar altında herhangi bir ücret ödenmez. Bu kişilere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigorta primi yalnızca göreve ilk başladıkları kurum tarafından ödenir.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

20 Nisan 2022