HDP Onursal Başkanı ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Mersin Akdeniz Belediyesi sınırları içinde bulunan Çay, Çilek, Özgürlük Mahallelerinde TOKİ tarafından yapılan kentsel dönüşüm projesini Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye sordu.

Soru önergesinde gerekçe olarak şu ifadeler yer aldı;

"2011 yılında Mersin ili Akdeniz ilçesi Çay, Çilek, Özgürlük mahalleleri, Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edilmiş, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesine göre 16.12.2011 tarih ve 2011/2527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu alanlarda yer alan taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırılmış olup, 29.12.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve kamulaştırma yetkisi TOKİ’ye devredilmiştir.

Akdeniz Belediyesi; hem Gecekondu Önleme Bölgesi ilanına hem de acele kamulaştırma kararına karşı yürütmenin durdurulması talebi ile iptal davası açmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediyenin itirazını yerinde görerek 2013/105 sayılı kararıyla, “Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı incelendiğinde acele kamulaştırma yapılmasını gerektiren nedenlerin ortaya konulmadığı, acelecilik halinin, üstün kamu yararının ve kamu düzeninin korunmasını gerektiren nedenlerin açıklanmadığı görülmektedir…” vb gerekçelerle yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

TOKİ taslak projeleri ışığında Akdeniz Belediyesi alternatif bir proje hazırlanmasına karar vermiş, bunun için halkın TOKİ ve TOKİ’nin Kentsel Dönüşüm projeleri hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve anket sonuçları doğrultusunda belediye, kentsel yaşam standartlarını yükselten, yıkıma endeksli olmayan, halkı borçlandırmayı esas almayan, mahalle kimliğini koruyan, halkın ihtiyaç ve beklentilerine önem veren bir planlama yaklaşımıyla yerinde iyileştirme ve yerinde ıslah ( sağlıklaştırma ) çalışmalarını kapsayan bir proje hazırlamış ve 02.04.2012 tarihinde TOKİ’ye iletmiştir.

Protokollerin imzalandığı tarihten bugüne kadar geçen 5 yıllık süre içerisinde dönüşümün planlandığı mahallelerdeki vatandaşların (mülk sahibi, kiracıların) katılımının sağlandığı bir proje TOKİ tarafından geliştirilmemiş, hazırlanan hiçbir projede gerek Akdeniz Belediyesi’nin, gerekse de mahallelinin katılımı sağlanmamış, görüşü alınmamıştır. Belediye tarafından hazırlanan “öneri proje”ye ilişkin olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapılmamıştır. Protokollerin amacına uygun herhangi bir gelişme ve sonuç kaydedilmediği, kamu yararı gözetilmediği gerekçeleriyle 12.02.2013 tarihinde Akdeniz Belediyesi protokollerin tek taraflı iptaline karar vermiştir."

Kürkçü, bu gerekçe ile şu sorulara yer verdi;

"Akdeniz Belediyesi tarafından hazırlanan ve halkın sürece katılımının önünü açan alternatif proje, TOKİ tarafından değerlendirilmiş midir? Değerlendirilmişse bunun sonuçları nelerdir?
Protokolün tek taraflı iptaline karşı, TOKİ’ nin söz konusu mahallelerle ilgili gerçekleşecek kentsel dönüşüm sürecinin geleceğine dair resmi planı nedir?
Akdeniz Belediyesi ile sürecin yürütülmesi ve devam edilmesi konusunda TOKİ’ nin aldığı bir karar var mıdır? Varsa bu kararın içeriği nedir?
Söz konusu mahallelerin sosyolojik yapısı ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa bunun projelere yansıması nasıl olmuştur?
Sayıştay tarafından yapılan çalışmaya göre halkın %70’inin TOKİ yapılarından memnun olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu konu tarafınızca gündeme alınmış mıdır? Alınmışsa bu mağduriyetlerin giderilmesine dair çalışmalarız nelerdir?"

15.07.2014