Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin soru önergemiz

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş'ın Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Ağustos'ta imzaladığı 2844 sayılı kararda “İstanbul ilinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir” ifadesi ile kamuoyunda çokça tartışılan takviye kuvvetler vücut bulmuştur. Bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde de 2018 yılında Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmuştu. Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü oluşturulmuştu. Tarafınızca kamuoyu ile paylaşılan bilgilerde, Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı'na bağlı olacak ve doğrudan Ankara'dan görevlendirilecek olup bu müdürlükler bünyesinde Ankara'da ve İstanbul'da toplam binbeşyüz polisin görev yapacağı, görev yapacak olan polislerin ise “çevik kuvvet”ten seçileceği ifade edilmiştir. Yine bu müdürlüğün kurulması ile İstanbul ve yakın çevresine İstanbul’dan; Ankara ve yakın çevresine ise Ankara’dan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nden ekip gönderileceği de dile getirilen hususlar arasındadır.
Bununla birlikte, Türkiye’de emniyet bünyesinde görevli çok sayıda polis memurunun görev yapıyor olmasının haricinde, bekçilere silah yetkisinin verilmiş olması, hakeza valiliklerin jandarma kuvvetini kullanması konusunda bir engel olmamasına rağmen neden ek bir birlik kurulduğu kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve endişelere neden olmuştur. Kolluk görevlilerinin mevcut pratikleri bilinmekte olup bunun yanında takviye birliklerin “çevik kuvvet” biriminden seçilecek olması bu kaygıların esas nedenidir. Yine İstanbul’da kurulan Müdürlüğün Cumhurbaşkanı Kararnamesi yerine Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuş olması da soru işaretleri arasındadır.

Bu bağlamda;
1- Neden 2018 yılı itibariyle “Takviye Hazır Kuvvetler” ülke gündemine girmiştir?
2- İlki Ankara’da kurulan ve göreve başlayan Takviye Hazır Kuvvetler Müdürlüğü’nde kaç polis memuru görev yapmaktadır? Bu birlikler bugüne değin hangi illere hangi kapsamda göreve gitmiştir?
3- Aradan geçen 2 yıl zarfında Ankara Takviye Hazır Kuvvetler Müdürlüğünde görevli kolluk görevlileri hangi illere göreve gitmiştir?
4- Ankara Takviye Hazır Kuvvetler Müdürlüğü hangi çalışmaları yürütmüştür?
5- Neden İstanbul Takviye Hazır Kuvvetler Müdürlüğü kurulmuştur? Bu Müdürlük hangi ihtiyaçtan doğmuştur?
6- İstanbul Takviye Hazır Kuvvetler Müdürlüğü neden Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuştur? Kararname ile kurulmama gerekçesi nedir?
7- Müdürlüğün kararname ile kurulmamış olması yasal bir sorun teşkil etmiyor mu? Bu durum hukuk devleti ilkesine aykırı değil mi?
8- Kurulan müdürlüğün kapsamı, müdürün emniyet teşkilatı içerisindeki konumu, nitelikleri, görev ve yetkileri neden belirtilmemiştir? Bunun özel bir sebebi var mı?
9- Kurulan müdürlüğün yetki, görev ve işlevine dair ayrıntıya yer verilmeme nedeni durumun gerektirdiği şekillerde görev alabilmelerinin önünün açılması mıdır?
10- İstanbul Takviye Hazır Kuvvetler Müdürü hangi yapıya bağlı olacaktır? Müdür kimin emir ve sorumluluğunda görev ifa edecektir? Denetim mekanizması ne şekilde oluşturulmuştur?
11- İllerde kurulan bu yapıların doğrudan merkeze bağlanmasının amacı nedir? Neden il emniyet müdürlükleri nezdinde bir teşkilat kurulması yerine doğrudan merkeze bağlı bir yapı tercih edilmiştir?
12- Söz konusu takviye hazır kuvvetlerin Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuş olması, kamuoyunda cumhurbaşkanlığının kendi ek birimlerini oluşturduğu yönündeki iddiaları desteklemiyor mu?
13- Türkiye’de polislerin yanı sıra jandarma ve silah yetkisi olan bekçiler hangi açıdan yeterli gelmemiş ve ek kuvvet ihtiyacı doğmuştur?
14- Türkiye’de kolluğun orantısız güç kullanımı önemli sorun alanlarından olup kolluğa dair cezasızlık politikaları da hak ihlallerini artıran bir unsurdur. Bu doğrultuda takviye hazır kuvvetlerin görevleri sırasındaki iş ve işlemlerinden hangi birim sorumlu olacaktır? Bu birimleri kim denetleyecektir?

26 Ağustos 2020