8 Martın resmi tatil ilan edilmesine ilişkin kanun teklifimiz

Grup Başkanvekilimiz Filiz Kerestecioğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tatil ilan edilmesine ilişkin kanun teklifi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.    

GENEL GEREKÇE

2018 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde 8 Mart halen tatil günü olarak ilan edilmemiştir.  8 Mart tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “Dünya Kadınlar Günü” olarak her yıl kutlanmaktadır. Kadınların uzun süreli mücadelesi sonucu kazanılmış bu önemli gün, erkek egemen sisteme, savaşa, şiddete ve her türlü baskı ve sömürüye karşı, kadınların mücadelelerini, barış, hak ve eşitlik taleplerini dile getirdikleri, kendi slogan ve sözleriyle bir araya gelerek sokaklara çıktıkları gündür.   

8 Mart’ın tarihçesi; ABD'nin New York kentinde tekstil fabrikasında çalışan işçi kadınların, eşit işe eşit ücret ve insanca çalışma koşulları talebi ile 1857 yılında başlattıkları greve müdahale edilmesi sonrasında 129 işçi kadının ölümüyle sonuçlanması olayına dayanır. On yıla yakın süren ve on binlerce kişinin katıldığı bu grevler sonrasında işçi kadınların eşitlik ve hak talepleri kabul edilmiştir. 8 Mart, 1910 yılında II. Enternasyonal Kadın Konferansı'nda, Clara Zetkin' in girişimleriyle "II. Enternasyonal Kadın Mücadele Günü" olarak resmen kabul edilmiş ve 17 Mart 1970 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanması kararını almıştır. 

Türkiye’de de 8 Mart ilk kez 1921 yılında kutlanmıştır. 8 Mart kutlamaları 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile kesintiye uğramış ve 4 yıl boyunca kutlanması engellenmiştir. Kutlamalar 1984 yılında yeniden başlamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde artık çok geniş katılım ve önemli taleplerle kutlanılan her 8 Mart’ta, erkek egemenliği ve kadınların her alanda yaşadığı ayrımcılık, şiddet, baskı ve hak ihlalleri sorgulanmaya devam etmiştir.  

Bugün Türkiye’de kadın hakları alanında birçok sorun ve özellikle kadına yönelik şiddet devam ediyor olsa da, kadınlar yıllardır verdikleri mücadeleyle çok önemli kazanımlar elde etmişler; Medeni Kanun, Ceza Kanunu gibi kanunlarda ve yasal alanda birçok ayrımcı düzenlemenin kaldırılması, kadına yönelik şiddete karşı özel tedbirler içeren kanunların kabul edilmesi, üniversitelerde kadın araştırmaları bölümlerinin kurulması, kadın sığınaklarının, dayanışma merkezlerinin, kadın kütüphanelerinin açılması, siyasal katılımda kota, eşbaşkanlık ve eşit katılım uygulamalarının hayata geçmesinde en önemli rolü oynamışlar ve oynamaya da devam etmektedirler.

Dünyanın her yerinde savaş ve çatışmalı ortama karşı en güçlü savaş karşıtı mücadele yine kadınlar tarafından yürütülmektedir. Kadınlar için şiddet, ölüm, yıkım, göç ve yoksulluk olan savaş, aynı zamanda erkek egemenliğinin de günlenmesi anlamına gelmektedir. Toplumsal barışı inşa etmede kadınların sahip oldukları güç ve birikimle 8 Mart aynı zamanda kadınların barış için mücadelelerini ve sözlerini söyledikleri bir gün haline de gelmiştir. 

Tüm dünyada kadınların her alandaki mücadele tarihinin sembolü olan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, bugün aralarında Çin, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Küba, Ukrayna, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moldova’nın da bulunduğu pek çok ülkede genel tatil günlerinden biri olarak kabul edilmekte ve kadınlar yaşadıkları tüm sorunları bu gün vasıtasıyla yüksek sesle dile getirebilmektedir.

Bu bağlamda, hak ve eşitlik mücadelesinde yaşamlarını kaybeden kadınlara adanmış 8 Mart günü, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sınıftan olursa olsun tüm kadınlara uygulanan sömürü ve baskıya karşı mücadelenin simgesi olarak kabul gördüğünden; teklif ile Türkiye’de kadın örgütlerinin ve kadınların yıllardır talebi olan 8 Mart’ın TBMM tarafından ‘Dünya Kadınlar Günü’ adıyla tatil günü olarak ilan edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kadınların yıllardır süren mücadelelerine saygı ve destek anlamına gelecek bu karar, Türkiyeli tüm kadınlar için çok önemli bir kazanım olacaktır. 

17.03.1981 TARİH VE 2429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “ve 1 Mayıs günü” ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiş, birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) bendinde yer alan “ve 1 Mayıs günü’ ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere  “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiştir.  

“C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatilidir.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile 8 Mart gününün Dünya Kadınlar Günü tatili olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

5 Mart 2018