Kadın işçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin araştırma önergemiz

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, kadın işçilerin iş yaşamında mobbing, ayrımcılık, taciz başta olmak üzere yaşadıkları sorunların araştırılması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve kadın istihdamını artıracak yöntemlerin tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kadın işçilerin iş yaşamında mobbing, ayrımcılık, taciz başta olmak üzere yaşadığı birçok sorun mevcuttur. Kadınları, çalışma yaşamından uzaklaştıran, istihdam edilebilirliğini azaltan bu sorunların araştırılması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve kadın istihdamını artıracak yöntemlerin tespiti amacı ile Anayasanın 98.; İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması için gereğini arz ve talep ederim.

Anayasa ile güvence altına alınan çalışma hakkı, erkekler için  olduğu kadar kadınlar için de temel insan haklarındandır. Ancak, kadınlar işe giriş aşamasından başlayarak erkeklere nazaran dezavantajlı konuma sıkıştırılmakta ve çalışma hayatlarında çeşitli sorunlara maruz kalmaktadırlar. Kadınlar yoğun bir şekilde fırsat eşitsizliği, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsiyetçi mobbing ve cinsel taciz gibi sorunlar ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı, işe alınma sürecinde başlamakta; terfi, çalışma biçimleri, görevlendirme, konumlandırma ve benzeri konularda devam etmektedir. Ayrımcılık yasağına rağmen birçok işveren işe alımlarda erkeklere ya öncelik tanımakta ya da sadece erkekleri tercih etmektedir. Yine çalışma hayatında kadınlar ile erkekler arasında ücretlendirmede eşitsizlik yaşanması çok yaygın bir uygulama olarak karşımızda durmaktadır.

Çalışan kadınların en yaygın yaşadığı problem cinsiyetçi mobbingtir. İş yaşamındaki kadınlar cinsiyetlerinden kaynaklı erkeklere göre mobbing sorunuyla daha fazla karşı karşıya kalmaktadırlar. Tüm bunlar sonucunda kadınlar huzursuz çalışma ortamlarında, işsizlik endişesiyle onurlu çalışma hakları zedelenerek çalışmaktadır. Psikolojik olarak aşırı derecede yıpratılan kadınlar mobbing ve diğer etkilerin  birleşmesiyle sağlık sorunları da yaşayabilmekte; yıldırmalara dayanamayarak işlerinden ayrılmaktadırlar. Bu durum mobbingin, kadınları çalışma hayatından dışlayan, kadın istihdamını negatif etkileyen sosyal bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır ve kadınların çalışma hayatına dair kararlarını etkileyen, devam etmesine engel oluşturabilen bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kadınların esnek ve güvencesiz çalışma alanlarında istihdam edilmeleri oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Pek çok kadın sosyal güvencesi olmayan, kayıt dışı, işlerde çalışmaktadır. Kayıt dışı iş gücünün önemli bir kısmını ev eksenli çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Evin içerisinde gerçekleşen bu çalışma biçimi hem kadınların istihdama katılımını sınırlandırmakta hem de emeklerinin sömürülmesine yol açmaktadır. Nitekim ev eksenli çalışma kadınları; sosyal güvenceden yoksun kalma, yasal düzenlemelerin sunduğu korumaların dışında kalma, asgari ücretin çok altında bir gelirle çalışma gibi farklı bir sömürü düzenine mecbur bırakmaktadır.

Kadınların çalışma yaşamında maruz bırakıldığı bu adaletsizliklerin giderilmesi, çalışma yaşamından kadını uzaklaştıran, istihdam edilebilirliğini azaltan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için çalışma yaşamında kadınlar üzerine özgün araştırmalar ve düzenlenmeler yapmak adına meclis araştırmasının açılması elzemdir.

19 Eylül 2022