HDP Onursal Başkanı ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde Kristal-İş tarafından yapılan ve Bakanlar Kurulu tarafından “güvenlik gerekçesiyle ertelenen” Şişecam grevini sordu. Kürkçü'nün önergesinin gerekçesi şu şekilde:

"Kristal-İş Sendikası’na bağlı yaklaşık 5800 işçi 20 Haziran 2014 günü Şişecam Topluluğu bünyesindeki on cam fabrikasında grev başlatmıştır.

Şişecam’ın toplu pazarlık ve grev kapsamındaki on fabrikasında çalışan işçilerin ortalama saat ücreti Aralık 2013 tarihi itibariyle 9,24 liradır. Bu da aylık net 1566 lirayı bulmaktadır. Üstelik işçilerin çok önemli bir kesimi, asgari ücretle yani net 846 lira aylıkla ya da asgari ücretin biraz üzerinde ücretlerle çalışmaktadırlar. Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı aylık net 1099,17; yoksulluk sınırı aylık net 3580,35 liradır.

Bunun yanında Şişecam’ın fabrikalarında uygulanan ücret sistemi, günümüz konjonktüründe geçerliliğini yitirmiş bir sistemdir ve ücret ortalamalarında yıldan yıla gerilemeye neden olmaktadır. Son iki dönem içinde toplu iş sözleşmeleriyle sağlanan ücret artışlarına rağmen ortalama ücretlerdeki gerileme, yüzde 23 oranındadır. Üstelik bu gerilemeler, “nominal” ücretlerde gerçekleşmiştir ve reel ücretlerdeki gerileme bu oranların çok daha üzerindedir. Bu yaratılan katma değerden işçilerden aldığı payın her yıl biraz daha azaldığını göstermektedir. Bu kayıpların telafisini istemek, sendikanın ve işçilerin en doğal hakkıdır.

Eşit kalifikasyona sahip ve aynı işi yapan işçiler arasında iki katını aşan hatta zaman zaman üç katına yaklaşan ücret farklılıkları vardır. Bu nedenle sendika, bu adaletsizliğin düzeltilmesi için düşük ücretlerde iyileştirme önermektedir. Bu düzeltmenin kalıcı olmasının yolu da işe giriş ücreti modelinin hayata geçirilmesidir ve işe giriş ücreti sendikanın toplu sözleşme talepleri arasındadır. Bu uluslar arası “eşit işe eşit ücret” ilkesi gereğidir. Sendika tarafından iş güvencesinin sağlanması ve kazanılmış hakların korunması hedeflemektedir.

Resmi gazetede yayınlanan karara göre “Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Kristal-İş Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, genel sağlığı ve millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi; 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

Kürkçü önergesinde şu sorulara yer verdi;

"Kristal-iş Tarafından yapılan grevin hangi yolla genel sağlığı bozduğu düşünülmektedir?
Söz konusu grevin milli güvenliği bozucu niteliği nedir?
Uluslar arası işçi hakları sözleşmelerine aykırı olan grev yasağının kamuoyunca bilinmeyen başka nedenleri var mıdır? Var ise bu nedenler nelerdir?
İşçilerin taleplerinin yerine getirilmesi için Bakanlığınız bir çalışma yürütmekte midir? Yürütmekte ise bu çalışmanın içeriği nedir?
Partinizin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar kaç adet işçi grevi yapılmıştır? Bunlardan kaç tanesi Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmış/ertelenmiştir?"

01.07.2014