Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın yanıtlaması istemiyle verdiğimiz soru önergesi

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, Türk Tabipler Birliği (TTB)'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığına yönelttiği 21 soruyu Meclis gündemine taşıdı. Beştaş'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi:

Çin'in Wuhan kentinden yayılan Covid 19 virüsünün kısa sürede tüm dünyaya yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olup Türkiye'de de son derece ciddi önlemler alınmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Bakanlığınız tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de iki vaka tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Ancak vaka sayısındaki artış hızı önlemlerin yeterli olup olmadığı yönünde endişe uyandırmaktadır. Türk Tabipler Birliği salgın sürecine dair çeşitli kereler açıklamalar yapmış ve bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Salgının ülkede henüz seyrettiği ve önlemlerin alınmaya başlandığı 22 Mart 2020 tarihinde, TTB tarafından "Karşı karşıya olduğumuz salgın, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek örgütleriyle sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tamamının topyekün mücadelesi ile ancak başedilebilecek boyutta bir tehlikedir. Toplumun; pandeminin ülkemizdeki yaygınlığı, bölgesel dağılımı, hasta ve ölüm sayıları hakkında yeterince bilgilendirilmemesi, meydanı paniğe sevkeden yanlış ve yanıltıcı haberlere bırakmaktadır" şeklindeki açıklaması kamuoyuna yansımıştır. Fakat bu açıklamada dile getirilen hususların yeterince yerine getirilmediği kaygısı devam etmektedir.

Bu bağlamda;

1.Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır?

2.Tanısı doğrulanmış olguların yurt dışı temas öyküsü ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

3.Bugün itibarıyla Türkiye'de kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmaktadır? Tanı merkezlerine ulaşan örnek sayıları ile test sonuçları neden herbir merkez tarafından yapılmamaktadır?

4.Bugüne kadar (günlere göre) her bir tanı/tarama testinden toplam kaç adet yapılmıştır? Bugünden itibaren yurt çapında günde kaç test yapılması planlanmaktadır

5.Günlere göre her bir tanı/tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaçtır? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir?

6.Kaç tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri (duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif öngörü değerleri) nasıldır?

7.Hastalardan örnek alınması ile test sonuçlarının sağlık kurumlarına, ilgili hekimlere ve hastalara bildirilmesi arasındaki süre kaç gündür?

8.Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların (ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, vb) dağılımı nasıldır?

9.Tanısı doğrulanmış olgulardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları nelerdir?

10.Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarına akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi yapılmıştır? Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarında COVID-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?

11.Pozitif görüntüleme bulguları (akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi) ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre vardır?

12.Bugün itibarıyla illere göre tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?

13.Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanılmıştır? Bu ilaçlarla tedaviye yanıt oranı nedir? Yan etki ve komplikasyonlar ile bunların sıklığı nedir

14.Tedavide kullanılması olası ilaçların yurt çapında miktarı ve illere göre sayısı nedir?

15.Bakanlığınızın öngördüğü hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli midir? Bu ilaçların hastaneler bazında dağıtımı yeterli düzeyde organize edilebilmekte midir? Hastanelerin ne kadarında ilaçlar yeterli düzeyde sağlanabilmekte, ne kadarında ilaç eksikliği yaşanmaktadır?

16.Hasta sayısındaki logaritmik artışın diğer ülkelere göre daha keskin olduğu dikkate alındığında; yurt çapında illere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Bu sayılar öngörülen ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için hangi önlemler düşünülmektedir?

17.Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak ve 3. basamak hastane) ve il dağılımı nedir?

18.SARS CoV-2 pozitif sağlık çalışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştıracak olup bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir?

19.Hekimlerden kişisel koruyucu malzemelerin yeterli düzeyde olmadığı konusunda yoğun yakınmalar kamuoyuna yansımaktadır. Bu da sağlık çalışanlarının COVID-19 hastalığından korunamamasını ileride salgınla mücadeleyi aksatabilecek risk etkenlerini oluşturmaktadır. Bu itibarla, mevcut kişisel koruyucu malzeme stoğu ve üretim kapasitesi öngörülen ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir? Bakanlığınıza bağlı hastaneler dışında üniversite hastanelerine de dağıtım yapılmakta mıdır?

20.Salgının yayılma hızı ve salgına karşı yürütülen savaşımın zaman içerisindeki başarısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılan göstergelerden birisi Temel Üreme Katsayısı olarak bilinen (R0) değeridir. Bakanlığınız bugüne kadar bilimsel bir R0 değeri açıklamamış olup ülke bazında Mart ayının ilk haftalarından bu yana R0 değeri ve bu değerdeki değişim nedir?

21.Bakanlığınız neden Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 hastalığı için önerilen uluslararası tanı kodlarını (ICD-10 U07.1 ve U07.2) kullanmamaktadır?

17 Nisan 2020