TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ tarafından

Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını

saygılarımla arz ederim.


İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 19 6 yıldır yatan İlhan Çomak AİHM kararı ve yeniden

yargılanmalara ilişkin çıkarılan 4. Yargı Paketine rağmen cezaevinden çıkmamıştır.

1994 yılında tutuklanan İlhan Çomak isimli tutuklu Devlet Güvenlik Mahkemesinde

yargılanmıştır. Avukatının verdiği bilgiye göre çeşitli fiziksel ve sözel işkenceye maruz

kaldıktan ve yalan beyan içeren tutanakları imzalatarak 2000 yılında müebbet hapis cezasına

çarptırılmıştır. Yargıtay cezayı onadıktan sonra AİHM’sine başvuruda yapılmıştır. 2013

yılında çıkarılan 4. Yargı paketi ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin önünde bulunan

220 dosya için yeniden yargılanmanın önü açılmıştır. Ancak İlhan Çomak’ın avukatının

yeniden yargılanma talebine dair başvurusu ret edilmiştir. Ancak üst mahkeme başvuruyu

kabul ettiği için 19 Aralık 2013 tarihinde ilk duruşma gerçeklemiştir. Ancak avukatı,

AİHM kararı olmasına ve yasal değişiklik yapılmasına rağmen yeniden yargılamaların

yapılmadığını, yasal değişikliklere rağmen yargının eski alışkanlıklarıyla hareket ettiğine

dikkat çekmektedir. Dolayısıyla yeniden yargılanmaların önünü açtığına dair bir değişiklik

yapılmış gözükse de yargılanmalar olmamaktadır. Mahkeme son duruşmasında İlhan

Çomak’ın tutuklu yargılanmasına dair gerekçe dahi göstermektedir. Bu durum da yargıya

olan güvenin azalmasına ve adalet duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır.

1. 4. Yargı paketinin yürürlüğe girmesini müteakip kaç kişi bu yasaya göre yeniden

yargılanma talebinde bulunmuştur? Bu başvurulardan kaçı olumlu sonuçlanmıştır ve

yeniden yargılanma süreci başlatılmıştır?

2. 4. Yargı Paketi ile gündeme gelen bu düzenleme kapsamında kaç kişinin başvurusu

olumsuz sonuçlanmıştır? Yasal bir düzenlemenin güvencesinde olan yeniden

yargılanma hakkının bazı kişiler için uygulanmamasının nedeni nedir?

3. Yeniden yargılanmaya dair yasal süreç nasıl işlemektedir? Yapılan başvurular hangi

süreler içerisinde neticelenmektedir?

4. Yapılan başvuruların geciktirilmesinin yasa hükmünün amacına aykırılık teşkil

ettiğini düşünüyor musunuz?

5. Yapılan başvuruların olumsuz neticelenmesini yasa hükmünün amacına aykırılık

teşkil ettiğini düşünüyor musunuz?

6. 4. Yargı Paketi ile getirilen bu düzenlemenin amacı ve uygulanma esasları nedir?

Yargı birimlerinin bu amaca aykırı bir biçimde bazı kişilere yasa hükümlerini

uygulamamasını nasıl açıklarsınız?

7. Mevcut yasal düzenlemelerin her yurttaşa eşit bir biçimde uygulanmamasının nedeni

8. Uygulamada meydana gelen sorunlar uygulayıcıların keyfi tutumu nedeni ile mi

yoksa yasal düzenlemelerin yetersizlğinden mi kaynaklanmaktadır?

9. Uygulamada meydana gelen ve yargı birimlerinin keyfiyetinin yarattığı hak

kayıplarının telafisi için gündeminizde yapıalcak bir çalışma var mıdır? Yargı

birimlerinin açık keyfi tutumlarının nedeni nedir?