Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, koronavirüse karşı kullanılmak üzere bütün yurttaşlara nitelikli, koşulsuz ve ücretsiz aşıların teminini sağlamak için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

GENEL GEREKÇE

Koronavirüsün etkilerinin tüm dünyayı olumsuz bir gidişata evrilttiği günlerde çeşitli ülkelerden gelen aşı denemelerine dair haberler, ufak da olsa bir umut yaratmıştır. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katedilmiş olduğunu, buna dair 6-9 çalışma bulunduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktarmıştır. Hakeza Almanya, Amerika, Çin ve İngiltere; aşı denemelerinde üçüncü fazı geçmişler, ürettikleri aşıları satışa sunmuşlardır.

Türkiye de çeşitli firmalarla anlaşmalar yapmış; Çin’de üretilen Sinovac aşısının yurttaşlara ücretsiz, Almanya’da üretilen Pfizer aşısının ise eczanelerde ücret mukabilinde yapılacağını duyurmuştur. Nitekim, Sinovac aşısı ülkeye getirtilmiş ve Sağlık Bakanlığı bu konuda bir takvim açıklayacağını duyurmuştur. Ancak bilimsel veriler ışığında bilinirki; salgın hastalıklar toplum sağlığını ilgilendiren boyutu haiz olup salgın virüsü ve etkilerinin giderilmesi herkese nitelikli aşının tatbiki ile mümkündür. Daha evvel yaygın olan çiçek, verem ve sair salgın hastalıklarla başa çıkılması, herkese meccanen tatbik edilen aşılarla mümkün olmuştur. Yine bir kısım aşının ücretli bir kısmının ise ücretsiz sağlanması anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği gibi toplumda güven duygusunun da kırılmasına yol açacaktır. Bu durum aynı zamanda aşıların niteliğine dair tartışma ve kaygıları da derinleştireceği açıktır. İzah etmiş olduğumuz üzere, en nitelikli aşının herkese koşulsuz ve ücretsiz temini ve tatbiki zaruridir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE – 1) Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na madde ihdası ile korona aşılarının nitelikli ve ücretsiz olması hüküm altına alınmaktadır.

MADDE-2) Yürürlük maddesidir.

MADDE 3) - Kanunun uygulanmasına dair hükümdür.

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNUNDA EĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE-1) 24.04.1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 96 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ihdas edilmiş ve diğer kanun maddeleri buna göre teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 97- Koronavirüs hastalığına karşı geliştirilen aşılardan yaşam ve sağlık hakkı kapsamında en nitelikli aşının bağımsız hekimler ve bilim insanları tarafından araştırılarak belirlenmesi sağlanır. Belirlenen nitelikli aşı, tüm yurttaşlara, risk gruplarına göre öncelikleri belirlenerek, meccanen tatbik edilir.”

MADDE 2) - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3)- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

7 Ocak 2021